Nasze centrum

Umów się na wizytę

W celu skontaktowania się z recepcją przychodni RODAMED prosimy o wypełnienie formularza:

Zgodnie z art. 13, 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwane również RODO (Dz. Urz. UE. L. Nr 119, str. 1, z 04.05.2016r.), informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest "Rodamed Centrum Diagnostyki Obrazowej i Lekarzy Specjalistów" w Turku, z siedzibą przy ul. Korytkowska 2, 62-700 Turek, a jego obowiązki wykonuje PREZES RODAMED w Turku.

Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane:
a) w celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h. RODO, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia, ustawy z dnia 15 kwietnia 201 1 roku o działalności leczniczej,
b) za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego w celu ochrony obiektu i zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie RODAMED Centrum Diagnostyki Obrazowej i Lekarzy Specjalistów oraz w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością na podstawie art. 6 ust I lit f., art 9 ust. 2 lit. f RODO, c/ na podstawie zgody (art. 9 ust 2 lit a. RODO) - wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Zaznacz by wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych -